K Ä S K K I R I

Kuusalu 15.03.2018 nr 2-9/ 55

Õpilaste tunnustamine

Kuusalu Keskkooli kodukorra ja õpetaja Pille Pürgi ettepanekul

1. Avaldada kiitust Harjumaa matemaatikaolümpiaadil saavutatud hea tulemuse eest:
Maarja Katherine Link 8. koht

2. Käskkiri teha teatavaks õpilaste vanematele e-kooli kaudu, avalikustada kooli kodulehel ja kanda õpilasraamatusse.

3. Käskkiri jõustub allakirjutamisest.

Vello Sats
Direktor