KUUSALU KESKKOOLI PÕHIVÄÄRTUSED ON:

A³ - armastus, austus, areng

logoAAA EXPORT valge60

  • Võimetekohane õppimine

Me peame tähtsaks võimetekohast õppimist.
Arvestame õpilaste erinevat arenemiskiirust ja diferentseerime selleks õppetööd.
Motiveerime õpilasi õppima, mõtlema ja oma tegevust analüüsima.
Me toetame õppijate püüdlusi õpiabisüsteemiga, pakume võimalusi nii abivajajatele kui andekatele.
Tagame õppeprotsessi kvaliteedi ja kaasaegsuse töötajate täiendkoolituse abil.
Meil on hea ja kaasaegne õpikeskkond, see loob parimad võimalused edukaks arenguks.

  • Arenemine

Me peame tähtsaks õppija vaimset, sotsiaalset ja füüsilist arengut.
Säilitame kaasaegsuse arenevas maailmas, uuendades ja parendades pidevalt õpikeskkonda.
Kaasaegsed õppemeetodid ja IKT-vahendid õppetöös tagavad õppeprotsessi pideva arengu.
Läbi arenguvestluste, rahulolu-uuringute ja sisehindamise teeme õiged strateegilised otsused.
Kooli töötajad kui elukestvas õppimises osalejad on eeskujuks õpilastele.

  • Turvalisus

Me peame tähtsaks turvalist koolikeskkonda.
Turvalisuse aluseks on kooli kodukorra reeglite täitmine.
Arenev koostöövõrgustik toetab õpilaste sotsiaalset toimetulekut.
Õpilaskodu on õpilastele turvaline koht elamiseks ja arenemiseks.
Toetame tervislikke eluviise läbi ennetustegevuse ja hea eeskuju.

  • Tunnustamine

Me peame tähtsaks märkamist ja tunnustamist kõikidel tasanditel.
Tunnustamine on üks arengu eeldustest.

  • Koostöö

Me peame tähtsaks head koostööd kõikide huvigruppidega.
Suurimat tähelepanu pöörame õpilaste, õpetajate ja vanemate vahelise koostöö parendamisele.
Koostöö aluseks on meeskonnatöö, mis viib parimate otsuste ja tulemusteni.
Hea mikrokliima ja lojaalsus koolile on eduka koostöö aluseks.

  • Traditsioonid

Me peame tähtsaks kooli traditsioonide hoidmist ja säilitamist.
Traditsioonid aitavad kujundada noorte eetilisi väärtusi.
Traditsioonid aitavad hoida ja süvendada oma kooli tunnet.