Analüüsisime tänast päeva ja saadame koos meie kõikide heade soovidega alljärgnevalt mõned mõtted.

• Kõikidele õpetajatele: palun lugege tähelepanelikult läbi tänane Haridus- ja Teadusministeeriumi meil. Vaadake selleks Vello Satsi kirja listis.
• Kõikidele õpetajatele: Palun lugege läbi ka Innove/Rajaleidja kiri “Palve õpetajatele”, selleks palun vaadake samuti Vello Satsi kirja listis.
• Hindamisest: HTM soovitab mitte hinnata õpilase õppetööd numbrilise hindega esimesed kaks nädalat. Kui õpetaja hindab õpilase sooritust arvestatud/mittearvestatud, tuleks võimalusel lisada sõnaline tagasiside (kujundav hindamine). Õpetajal võib panna õpilasele motiveerivaid hindeid.
• HTM on palunud koolidel kaardistada e-õppe keskkonnad ja vahendid. Nädala lõpuks tuleb kõikidel õpetajatel täita klassipõhine tabel, milliseid e-õppe keskkondi ja vahendeid kasutatakse e-õppe läbiviimiseks. Tabeli põhja paneb üles Viive Abel. Eesmärgiks on koondada kokku info, mis võimaldab meil analüüsida, kui suure hulga oma õppetööst sooritab õpilane e-õppe keskkonnas ja milliseid keskkondi kasutatakse. Lisaks palume tabelisse märkida, millises keskkonnas toimub õpilaste ja klassijuhataja vaheline suhtlus.
• Järgime HTM-i soovitust ja teeme järgmisest nädalast alates ühe õppepäeva nädalas nutivabaks. Sellel päeval peab õpetaja andma õpilasele kodused ülesanded, mida õpilane saab sooritada ilma, et peaks kasutama e-õppe keskkondi. Järgmisel nädalal on esimeseks nutivabaks päevaks kolmapäev. Edaspidi liigub päev nädalapäeva kaupa edasi ehk igal nädalal on erinev nutivaba päev.
• Tugikeskus koostöös kooli juhtkonnaga koostab õpetajatele tagasisideküsitluse, mis saadetakse kooli listi järgmise nädala alguses.

Juhtkond