NB! Kuusalu Vallavalitsuse korraldusega nr 555 17. septembril 2020 lõpetatakse Kuusalu Keskkooli õpilaskodu tegevus alates 31.12.2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÕPILASTE MÄÄRAMINE RIIKLIKULT TOETATUD KOHTADELE KUUSALU KESKKOOLI ÕPILASKODUS

Õpilaste määramine riiklikult toetatud kohtadele õpilaskodus toimub järgmiselt:

1. Kevadeti toimuvad ümarlauad tugispetsialistide ja õpilaskodu juhataja osalusel (kus võetakse arvesse ka õpetajatelt tulnud ettepanekuid), kes võiksid järgmisel õppeaastal õpilaskodu kohta vajada.

2. Kui on selge, mitu õpilast lahkub riiklikult toetatud kohalt, annab õpilaskodu juhataja valla haridusspetsialistile info vabanenud kohtade osas.

3. Toimub ümarlaud kooli esindajate ja valla haridusspetsialisti osalusel, kus kooli ettepanekud läbi arutatakse (kevad-suvisel perioodil) ja valla haridusspetsialist teeb omapoolsed ettepanekud.

4. Valla haridusspetsialist teeb otsuse, mitu kohta ja kellele Kuusalu valla lastest õpilaskodu kohta pakutakse ja teavitab sellest õpilaskodu juhatajat.

5. Peale haridusspetsialisti otsust teavitatakse lapsevanemaid, räägitakse nendega läbi ja võetakse avaldused.

6. Oma valla lastest üle jäänud kohtade osas peab õpilaskodu juhataja läbirääkimisi teiste valdade esindajatega.

7. Kui juhtub, et mõni valik langeb ära, siis vaadatakse üle nimekiri ning lisatakse järgmine kandidaat nimekirja.

8. Valla haridusspetsialist koostab õpilaskodus riiklikult toetatavate kohtade taotluse ja edastab selle Harju Maavalitsusele ja Haridus- ja teadusministeeriumile (15. augustiks).

9. Harju Maavalitsusest tuleb koolile nõusolek riiklikult toetatavate õpilaskodu kohtade taotlusele koos nimekirjaga.

10. Harju Maavalitsusest tuleb koolile nõusolek riiklikult toetatavate õpilaskodu kohtade taotlusele teiste valdade kohta (iga valla kohta eraldi).

11. Õpilaskodu juhataja koostab saabunud taotluste alusel nimekirja.

12. Õpilaskodu juhataja nimekirja alusel koostab direktor käskkirja "Õpilaskodu õpilaste nimekirja kinnitamine".

13. Direktori käskkirja alusel kantakse õpilaskodu teenust kasutama hakkavad õpilased EHISesse.

Kui aasta sees toimuvad liikumised (näiteks mõni riiklikult toetataval kohal olev õpilane lahkub), siis toimuvad asenduse osas läbirääkimised valla haridusspetsialistiga ning ühise otsuse alusel lülitatakse uus õpilane nimekirja. Selleks koostatakse direktori käskkiri ning tehakse vastav märge EHISes.

Kuusalu Keskkooli õpilaskodu juhataja Ulvi Üprus

Tel. 6024380, mob. 56 681 571

Alates 01.09.2015 on Kuusalu Keskkooli õpilaskodu üürihinnad õppeperioodil 25 eurot kalendrikuus.

Kuusalu Vallavalitsuse korraldus õpilaskodu üürihindade kehtestamisest.

Kuusalu Vallavalitsuse korraldus haridusasutuste 2015. aasta arvestusliku kohamaksumuse kohta.

Vastavalt Kuusalu vallavalitsuse korraldusele nr 701 21.detsembrist 2017 on alates 1.jaanuarist 2018 järgmised toidukulu maksumused:

  • õpilaskodu hommikusöök 0,80 eurot
  • õpilaskodu lõunasöök 1,50 eurot
  • õpilaskodu õhtusöök 0,70 eurot

Arveldamine toimub Kuusalu Vallavalitsuse arvete alusel.

Puhkenurk
Kollane koridor
Telekanurk puhketoas
Diivaninurk puhketoas