KUUSALU KESKKOOLI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORD

1. ÜLDSÄTTED
Kuusalu Keskkooli õpilaste tunnustamise korra aluseks on Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 57, Haridus- ja teadusministri 09.08.2010 määrus nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ ning koolis kokkulepitud põhimõtted.

2. TUNNUSTAMISE PÕHIMÕTTED
2.1. Kuld- ja hõbemedaliga tunnustamine
2.1.1. Kuldmedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne, koolieksami hinne ja uurimistöö hinne on „väga hea“.
2.1.2. Hõbemedaliga tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt „hea“ (sealhulgas ka koolieksami hinne ja uurimistöö hinne) ja ülejäänud õppeainetes „väga hea“.
2.1.3.Otsuse õpilase kuld- või hõbemedaliga tunnustamise kohta teeb kooli õppenõukogu.
2.2. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamine
2.2.1. Kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustatakse põhikoolilõpetajat, kelle kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete aastahinne ja lõpueksamihinne on “väga hea”.
2.2.2. Otsuse põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise kohta teeb õppenõukogu.
2.3. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustamine
2.3.1. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” tunnustatakse 2.-8. klassi lõpetajat, kelle hinnangud ja aastahinded on “väga hea”, käitumine „eeskujulik“ või „hea“.
10.-12. klassi õpilast tunnustatakse kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest”, kui talle tuleks panna aastahinded ja need oleks „väga hea”, käitumine „eeskujulik“ või „hea“.
2.3.2. Kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” ja kooli tänukirjaga hea õppeedukuse eest võib tunnustada ka õpilast, kelle hindamisel on kasutatud hinnangut “arvestatud”.
2.3.3. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb klassijuhataja.
2.3.4. Otsuse õpilase kiituskirjaga “Väga hea õppimise eest” ja kooli tänukirjaga hea õppeedukuse eest tunnustamise kohta teeb õppenõukogu.
2.4. Kooli tänukirjaga tunnustatakse 2.-8. klassi lõpetajat, kelle hinnangud ja aastahinded on “hea” ja „väga hea“, käitumine „eeskujulik“ või „hea“.
10.-12. klassi õpilast tunnustatakse kooli tänukirjaga, kui talle tuleks panna aastahinded ja need oleks „hea“ ja „väga hea”, käitumine „eeskujulik“ või „hea“.

2.5. Ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustamine.
2.5.1. Kooli õppenõukogu otsusel tunnustatakse ainekiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest» 12. klassi õpilast, kelle kursusehinded õppeaine(te)s on 10., 11. ja 12. klassis „väga head”. Ülejäänud õppeainetes on edasijõudmine vähemalt rahuldav.
2.5.2. Ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” võib tunnustada ka ühes või mitmes õppeaines eriti silma paistnud 1.-12. klassi õpilast.
2.5.3. Ettepaneku õpilase tunnustamiseks teeb aineõpetaja.
2.5.4. Otsuse õpilase ainekiituskirjaga “Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines” tunnustamise kohta teeb õppenõukogu.
2.6. Tunnustamine direktori käskkirjaga
2.6.1. Esildise kiituse avaldamiseks teeb klassijuhataja või aineõpetaja.
2.6.2. Käskkirjalised kiitused avaldatakse kooli kodulehel ja kantakse õpilase klassitunnistusele.
2.6.3. Õpilast kiidetakse:
- hea ja väga hea õppeedukuse eest trimestri ja õppeaasta kokkuvõttes;
- I-X koha saavutamisel piirkondlikul aineolümpiaadil;
- vabariiklikul olümpiaadil osalemise eest.
2.7. Tunnustamine direktori vastuvõtule kutsumisega
2.7.1. Direktori vastuvõtt korraldatakse üks kord aastas, kevadel.
2.7.2. Väljapaistvaid õpilasi ja nende vanemaid tunnustatakse direktori vastuvõtule kutsumisega.
2.7.3. Ettepaneku direktori vastuvõtule kutsumiseks teevad aineõpetajad, klassijuhatajad või ringijuhid.
2.7.4. Otsuse õpilaste ja nende vanemate direktori vastuvõtule kutsumiseks teeb direktsioon.
2.8. Tänukaart õpilase vanematele
Kooli tänukaardi hea ja väga hea õppeedukusega õpilase vanematele saadab klassijuhataja kaks korda õppeaastas: peale I ja peale II poolaastat.
Esimese klassi õpilaste vanemad saavad tänukaardi klassijuhataja otsuse põhjal.
2.9. Klassijuhataja või aineõpetaja kiitus
Õpilast tunnustatakse klassijuhataja või aineõpetaja suulise või kirjaliku kiitusega eKoolis, õpilaspäevikus või klassitunnistusel.
2.10. Õpilase arengu eest tunnustamine
Õppeaasta lõpuaktusel tunnustatakse iga klassi ühte õpilast suurima arengu eest õppeaasta jooksul mälestusesemega. Otsuse teeb klass koos klassijuhatajaga.

2.11. Muud tunnustamise võimalused
2.11.1. Õpilasi võidakse vastavalt võimalustele tunnustada veel:

- autahvlile kandmisega (õppeaasta kokkuvõttes II-IX klasside õpilastel väga hea õppeedukus, X-XII klasside õpilastel hea õppeedukus);
- nime kandmisega sportlaste edetabelisse ja kooli rekordite stendile
- diplomiga;
- tänukirjaga;
- preemiaüritusega;
- kinkekaardiga;
- meenega;
- maiustustega.

3. MUUDATUSTE TEGEMINE KUUSALU KESKKOOLI ÕPILASTE TUNNUSTAMISE KORRAS
3.1. Õpilaste tunnustamise korra osas tehtud ettepanekud arutatakse vajadusel läbi juhtkonna nõupidamisel.
3.2. Muudatused kinnitab direktor käskkirjaga.