Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas 2016-2017 õ-a keskkonnateadlikkuse programmist Kuusalu Keskkooli õpilaste õppekava toetavaid õppekäike 5500 euro ulatuses. Õppekäikudel osalesid I-III kooliastme õpilased.
 
2016-2017 õ-a läbiviidud õppekäigud ja – programmid:
  • MTÜ Lahemaa Looduskool „Meri, rannik, rannikuvaatlused. Läänemeri ja rannakooslused“
  • MTÜ Lahemaa Looduskool „Raba, matkamine. Raba roll ökosüsteemis“
  • MTÜ Lahemaa Looduskool „Matkamise ABC I kooliastmele“
  • MTÜ Ökokratt „Veetarga retk puhta vee tekke kohas“
  • MTÜ Ökokratt „Orienteeru, avasta ja määra nuhvliga“
  • Lahemaa Keskkonnahariduse Selts „Sööme südame ja mõistusega“
  • Muraste Looduskooli aktiivõppeprogrammid 
Rõõm on tõdeda, et ka järgmisel õppeaastal on õpilastel võimalus osaleda õppekäikudel selle programmi rahastuse raames, toetussumma 2017-2018 õppeaastaks on 7500 eurot. Osalevad I-IV kooliastme õpilased ja kavandatud on 12 õppekäiku.
 
Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ning keskkonnahariduse programmi läbiviimiseks peab kool vajalikuks õpilaste osalemise õppekäikudel. KIK programmidest rahalist toetust saanud projektid on tõestanud oma vajalikkust loodushoiu, keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamisel ja aktiivõppe vahendina tervikuna.
Projektis toimuvad õppekäigud, praktilised tööd tõstavad õpilaste ja õpetajate keskkonnateadlikkust. Projektis osalevad õpilased õpivad nägema, vaatlema ja väärtustama Eestimaa erinevaid maastikke (metsad, rabad, jõed, joad, pankrannik) ja pärandkultuuri. Õpilased saavad omandatud teadmisi ja oskusi kasutada vahetus looduses, süvenevad hoiakud ja veendumused keskkonnasõbralikuks käitumiseks.
 

Valmis järjekordne lehenumber, mis kajastab koolis toimuvad projektitegevusi. Ajalehe valmimisse on panustanud nii õpilased kui õpetajad! Aitäh teile!

Vaata ka veebipostitusest: http://opimeopirannates.blogspot.com.ee/2017/06/projektide-infokiri-nr2-juuni-2017.html.

Attachments:
Download this file (Infokiri 2-2017_mai.pdf)Infokiri 2-2017_mai.pdf[ ]3644 kB

Kuulutame välja kandideerimise uuele projektireisile Belgiasse 12.-14.-aastastele õpilastele!*

Erasmus+ strateegilise koostööprojekti "Kaasava hariduse võimalused Spordi ja Muusika näitel" järjekordne ja ühtlasi selle projekti viimane õpilasreis toimub 24.-30. septembril 2017 Belgiasse.
Teema on Euroopa Liit ja Euroopa Parlament. 2017. aastal on Eesti esimest korda Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rollis ja seepärast on reis eesti õpilastele eriti tähtis.

Kandideerida on võimalik kõigil Kuusalu Keskkooli õpilastel, kes on reisi hetkel, st sügisel 12-14-aastased.
Reisile sõidavad 10 õpilast ja õpilasi saadavad kolm õpetajat. Reisiga seotud kulud tasutakse projekti vahenditest.

 

Sooviavaldus reisil osalemiseks edasta palun e-maili aadressile piia.palge-lepik@kuusalu.edu.ee või oma
klassijuhatajale hiljemalt 26. maiks 2017.

Reisile sõitvad õpilased valitakse välja järgmiste kriteeriumide alusel:
1. Õpilase sooviavaldus (õpilase või lapsevanema teade klassijuhatajale või e-kiri aadressile piia.palge-lepik@kuusalu.edu.ee) – 2 punkti;

2. Õpilase käitumine 2016/2017 õ.a. III trimestril hea või väga hea - 2 punkti; kui on rahuldav, siis 1 punkt, mitterahuldav – 0 punkti;
3. Õpilase õppeedukus 2016/2017 õ.a. III trimestril hea või väga hea - 2 punkti; kui on mõni kolm sees, siis 1 punkt;
4. Õpilase õppeedukus aines inglise keel on hea või väga hea – 2 punkti; kui on rahuldav, siis 1 punkt, mitterahuldav – 0 punkti;
5. Klassijuhataja soovitus (seda ei pea õpilane või vanem ise õpetajalt küsima)- maksimaalselt 2 punkti.
6. Õpilasel on head või väga head suhtlusoskused, tal on julgus esineda, sh inglise keeles – 5 punkti; kui on rahuldav, siis 2 punkti, mitterahuldav – 0 punkti.
Hindamiseks tuleb õpilastel esineda inglise keeles komisjoni ees, kuhu kuuluvad 3 õpetajat (sh projektijuht, inglise keele õpetaja). Hindamisele kutsutakse pingerea alusel, mis on moodustunud p. 1-5 alusel.

Toimuvad individuaalsed vestlused ning meeskonnatöö harjutused. Aeg: teisipäeval, 30. mail.
Kui kriteeriumide alusel saab ühepalju punkte rohkem arv õpilasi, kui osalema mahub, siis toimub reisile sõitjate väljaselgitamiseks loosimine.
NB! Eelistuse saavad õpilased, kes Slovakkia, Rumeenia, Belgia ja Itaalia reisidel osaleda ei ole saanud.

* Õpilane peab olema 12-14-aastane reisi toimumise ajal st sügisel 2017.

Veel hiliskevadel, pea õppeaasta lõpus saavad Kuusalu keskkooli õpilased võimaluse kohtuda teiste riikide eakaaslastega Erasmus+ projektide raames.

7.- 13. mail toimub „Väärtused – aktiivse kodaniku olemus“ raames projektikohtumine Zagrebis, Horvaatia pealinnas. Tegu on projekti viimase kohtumisega ja teemana käsitletakse animatsiooni, mis on ühtlasi eelmise aasta teema – jutuvestmine (Storytelling) - jätk. Eelmisel aastal sündis kõikide osalevate riikide legenditest e-raamat, mis on loetav veebis.

Horvaatias võetakse legendide peategelased ning pannakse nad kokku ühte multifilmi. Juhendajad Zagrebi filmiklubist õpetavad lastele animatsiooni põhitõdesid ning praktilisi oskusi. Projektis osalevad lisaks Kuusalu koolile veel koolid Itaaliast, Poolast, Norrast, Portugalist, Türgist ja võõrustajamaa Horvaatia.

Horvaatia reisil osalevad Rauno Püü (6A), Hugo Arrak (6B), Maribel Uusmaa (6C) ja Sandra Järve (7A). Lapsed elavad võõrustavates peredes, saades seeläbi suurepärase võimaluse kogeda horvaatia eakaaslaste ja nende perede igapäevaelu. Horvaatiasse sõidavad õpetajad Kai Peterson, Piia Palge-Lepik ja Rasmus Merivoo.

***
22.- 28. mail sõidab 10-liikmeline õpilasgrupp Itaaliasse, et osaleda projekti „Kaasava hariduse võimalused Spordi ja Muusika näitel“ selle õppeaasta viimasel kohtumisel. Projekt jätkub ka veel järgmisel õppeaastal. Itaalia kohtumise teema on SPORT – nädala jooksul arendatakse oma koostööoskusi, teistega arvestamist ja ning kõike seda aktiivse liikumise ja mängu kaudu.

Projekti üldkoordinaator on ette andnud väga täpsed kriteeriumid, mille alusel lapsi valitakse reisidele. Tegu on kaasava hariduse projektiga ja hõlmatud on kõik koolis õppivad õpilasgrupid, sh erivajadustega õpilased. Projekti kriteeriumid on avaldatud kooli kodulehel, nendega saab tutvuda ka Tugikeskuse juhi Piret Kamberi juures. Meil on väga hea meel, et õpilasreisidele soovijaid on järjest rohkem ning paljud lapsed saavad ka maksimumpunktid kriteeriumite alusel pingerea moodustamisel. Seepärast on tulnud meil lõplik valik teha loosi teel.
Itaalia reisil osalevad järgmised õpilased:

Miia Järve 5C
Risto Haabsaar 5C
Caroly Kiik 6A
Jan-Eric Liljan 6A
Jarko Toomvap 6B
Bronek Riiberg-Harsija 6C
Anna-Liisa Vija 6C
Carmen Pajuste 7A
Joosep Mürk 7A
Joanna Roopa 7B

Õpilased majutatakse hotelli. Lisaks sportlikele tegevustele pakutakse ka kultuuriprogrammi ning võimalust tutvuda Itaalia ja pealinna Roomaga. Itaaliasse sõidavad õpetajad Pille Pürg, Piret Kamber ja Heli Perg.

Toredat reisi ja koosõppimist Erasmus+ projektpartneritega Euroopast!

Loe veebis värsket projektide infokirja 1-2016 ja vaata infokirja .pdf - vormingus.

Käesoleval poolaastal jätkuvad sügisel alguse saanud projektid. Välisreisidele lähevad lisaks õpetajatele ka mitmed õpilasgrupid.
Meil on väga hea meel, et õpilased on näidanud üles suurt huvi projektides ja reisidel osalemiseks. Projektide kaasabil on avanenud paremad võimalused inglise keele praktiseerimiseks, Euroopa eakaaslastega tutvumiseks ning muidugi ka oma iseseisvuse testimiseks. Õpilasreisidel on ettenähtud kindel arv osalejaid, seepärast kõik soovijad kohe esimestele reisidele kaasa ei mahu. Järgnevatel õppeaastatel projektid jätkuvad ja tulevad juba uued reisid! Lähem info: https://www.kuusalu.edu.ee/projektid

Kevadel külastatakse partnerkoole järgmiste projektide raames:

1. Erasmus+ “Kaasava hariduse võimalused Spordi ja Muusika näitel!”

See strateegilise koostöö projekt keskendub kaasavale haridusele.
Eestis on hariduspoliitika kujundamisel võetud aluseks kaasava hariduse põhimõte, mille keskne element on erisuste ja erivajaduste käsitlemine haridussüsteemi loomuliku osana, mitte nende kõrvaldamine. Praktikas tähendab see erivajadustega laste võimalikult suurel määral tavakooli lõimimist, kus luuakse neile selleks sobivad tingimused. Erivajadus tähendab ka ajutist õpiraskust, andekust.
Projekti esimene õpilasreis keskendub Muusikale ning projektikohtumine kõikide partnerite osavõtul toimub 30. märtsist kuni 05. aprillini Turanys, Slovakkias.
Igast partnerkoolist saab reisile sõita 10 õpilast vanuses 11.-13-a ning 2 õpetajat.
Õpilaste valikul töötati esmalt välja kriteeriumid, mille alusel moodustati pingeread. Vastavalt projekti iseloomule moodustati kaks gruppi, mõlemast grupist saab reisile 5 õpilast.

I grupi kriteeriumid on järgmised:
1. õpilase tahe, soov osaleda ehk nimi on antud õpetaja poolt osaleda soovijate nimekirja - 2 punkti;
2. õpib muusikakoolis mõnda pilli või laulab lastekooris seisuga 30.11.15 - 2 punkti (võib olla nii pillimäng kui koorilaul - mõlemaga korraga tegelemise eest lisapunkte ei lisata);
3. õpiedukus vähemalt rahuldav ehk kui I trimestri kokkuvõtvad hinded on kõik neljad ja viied - 2 punkti. Ühe kolme puhul tunnistusel saab ühe punkti.
4. käitumine vähemalt rahuldav ehk kui I trimestri käitumise hinne on väga hea või hea - 2 punkti. Kui käitumise hinne on rahuldav - 1 punkt.
5. klassijuhataja soovitus - klassijuhataja annab iga soovi avaldanud õpilase kohta oma hinnangu - kas 2 punkti või 1 punkt.
6. 6. ja 7. klasside õpilastele lisapunktid vanuse eest (kuna vanuse tõttu nad järgmisel aastal enam sihtgruppi ei kuulu) ehk 6.-7. klasside õpilastele lisatakse 2 punkti vanuse eest.

Punktide kokkuliitmisel moodustus I grupi pingerida. Kuna võrdsete punktidega oli koguni 11 õpilast, otsustas projektimeeskond tõmmata loosi, et selgitada välja 5 reisile sõitvat õpilast.

II grupi kriteeriumid on järgmised:
1. tugispetsialistide soovitus - 2 punkti;
2. muusikahinne vähemalt rahuldav ehk kui I trimestri kokkuvõtvad hinded on kõik neljad ka viied- 2 punkti, hinde "3" puhul 1 punkt;
3. muusikaõpetaja soovitus - õpetaja annab iga õpilase kohta hinnangu, kas 2 punkti või 1 punkt;
4. klassijuhataja soovitus - klassijuhataja annab iga õpilase kohta oma hinnangu - kas 2 punkti või 1 punkt.
5. 6. ja 7. klasside õpilastele lisapunktid vanuse eest (kuna vanuse tõttu nad järgmisel aastal enam sihtgruppi ei kuulu) ehk 6.-7. klasside õpilastele lisatakse 2 punkti vanuse eest.

II grupp moodustati pingerea alusel ja selgusid 5 õpilast, kes sõidavad reisile.

Slovakkia reisi õpilased on:
1. Chrisse-Lisett Vallask 5B
2. Elina Puusepp 6A
3. Marissa Toomingas 6A
4. Miikael Martti Vatunen 6B
5. Anett Kirt 6B
6. Anne Laurend 7A
7. Ako Randmaa 7B
8. Egle Privoi 7B
9. Hanna-Greta Lee 7B
10. Kristjan Ülevaino 6A

Saatvad õpetajad on Pille Pürg ja Astrid Rõuk.
Järgmine õpilasreis selle projekti raames toimub novembris 2016.
Enne veel aga võõrustame partnerkoolide õpilasi-õpetajaid (53 inimest) 15.-21. mail siinsamas Kuusalus.

2. Erasmus+ “Väärtused - aktiivse kodaniku olemus!”

See koolidevaheline strateegiline koostööprojekt keskendub Väärtustele ning koolist väljalangemise ennetamisele.
Esimene projektikohtumine partnerkoolide õpilastele keskendub lugude vestmisele (Storytelling) ning toimub 13.-19. märtsil Póvoa de Varzim’is, Portugalis.
Projektikirjelduses on ette antud, et sellel reisil osalevad igast koolist 4 õpilast: 2 poissi ja 2 tüdrukut vanuses 12-13. Õpilased peavad esitama festivalil ühe legendi, mille nad on eelnevalt välja valinud.
Portugali sõitvad õpilased selgusid projektis osalevate õpetajate ja klassijuhatajate aruteludel. Kriteeriumiteks olid muu hulgas õpilase huvi raamatute ja kirjanduse vastu ning valmisolek esineda grupi koosseisus suurel laval. Koolisisese projekti logo konkursi võitja sai auhinnaks Portugali reisi, kuid perekondlikel põhjustel osaleb ta järgmisel õpilasreisil.

Portugali reisi õpilased on:
1. Aaron Allmägi 6A
2. Anni Riin Lepik 6A
3. Jakob Mattias Oja 6B
4. Joanna Roopa 6B

Saatvad õpetajad on Kaire Truus ja Kaja-Astrid Reiska.

3. Nordplus Junior “Open the Door!”

Selles koostööprojektis on Kuusalu kooli partneriks Moletu Gümnaasium Leedust. Projekt keskendub Õuesõppe ja IKT vahendite lõimimisele. Sügisel võõrustasime meie leedu õpilasi, nüüd on käes aeg vastukülaskäigusks.
Õpilasreis Leetu toimub 04.-08. aprillil. Grupi suurus on 12 õpilast ja 2 õpetajat. Õpilased, kes võõrustasid sügisel Leedu õpilasi, saavad esmasjärjekorras reisile. Vabade kohtade olemasolul kaasatakse õpilasi 9.-10. klassidest.

-------------------------
Projektide lisainfo:
* Projekti vahenditest hüvitatakse osalejate reis (lennuk või buss), reisikindlustus, majutus (kui ei ole ettenähtud majutust peredes).
* Osalevatele õpilastele ja nende peredele saadetakse täpne programm koos reisikava ja vajalike kontaktidega.
* Kõiki tegevusi (sh projektikohtumistel toimuvat) kajastatakse kooli reisiblogis http://opimeopirannates.blogspot.com.ee ja kooli facebook lehel https://www.facebook.com/kuusalukk