ABILIINID

Lasteabi nõuandetelefon

116 111

www.lasteabi.ee

Hädaabi

112

www.112.ee

Politsei

112

www.politsei.ee

Koolipsühholoogide nõuandeliin (eesti keeles, E–R 16:00 – 20:00)

1226 www.koolipsyhholoogid.ee

Koolipsühholoogide nõuandeliin (vene keeles, T 16:00 – 20:00)

1227

 

MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm

+372 506 9658

www.lastekriis.ee

MTÜ Eluliin

+372 655 8088

www.eluliin.ee

MTÜ Eluliin (vene keeles)

+372 655 5688

www.eluliin.ee

MTÜ Eluliin uimasti ja HIV/AIDSi tasuta anonüümne tugitelefon

1707

www.eluliin.ee

MTÜ Eluliin psühholoogiline kriisinõustamine

+372 631 4300

www.eluliin.ee

Perearsti nõuandetelefon

1220

www.1220.ee

Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriakliinik ja laste vaimse tervise keskus

Registratuur: +372 678 7400
Nõustamine: +372 678 7422

www.lastehaigla.ee
www.lastehaigla.ee/vaimse-tervise-keskus

Tallinna Lastehaigla tasuline nõuandeliin uimastiprobleemide korral (24h)

+372 697 7292

www.lastehaigla.ee/vaimse-tervise-keskus

Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskus, sh arvuti- ja internetisõltuvusega seotud küsimused

15 410

www.15410.ee

Ohvriabiteenus Sotsiaalkindlustusametis

+372 612 1360

www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi

Noorte usaldustelefon (N–L 19:00 – 22:00)

+372 646 6666

Oma Pere MTÜ
Psühholoogiline nõustamine, mentorlus, grupi nõustamine ja supervisioon, interneti- ja telefoninõustamine lapsendatud laste peredele, eestkoste- ja hooldusperedele

+372 5645 9945

www.omapere.ee

Haigekassa info

16 363

www.haigekassa.ee

Tallinna Laste Tugikeskus
Vanemate ja noorte koolitused ja psühhosotsiaalne abi

+372 655 6971

www.lastetugi.ee

Mürgistusteabeliin

16 662

www.16662.ee

Usaldustelefon (eesti keeles, iga päev 19:00 – 23:00)

126

www.usaldus.ee

Usaldustelefon (vene keeles, iga päev 19:00 – 23:00)

127

 

Tugirühmade infotelefon aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste vanematele

+372 641 1188

elf.ee/tugiruhmad

MTÜ Living for Tomorrow
Seksuaalkasvatusalane haridus ja inimkaubanduse ennetamine

+372 660 7320

www.lft.ee

Narkopolitsei vihjetelefon

+372 612 4465

www.politsei.ee/et/vihje-saatmine

Kristlik usaldustelefon (E–P 9:00 – 21:00)

+372 600 6439

 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinik

+372 617 2521

www.regionaalhaigla.ee

Õigusabi vähekindlustatutele

+372 601 5122

www.otb.ee

 

 

 

KASULIKUD KODULEHED

Ohvriabi

www.ohvriabi.ee

Rajaleidja

www.rajaleidja.ee

E-nõustamiskeskus

lahendus.net

Noorte seksuaaltervise ja internetisõltuvuse alane nõustamiskeskus

www.amor.ee

Peaasjad MTÜ e-nõustamine

peaasi.ee

Perekeskus Sina ja Mina e-nõustamine

www.sinamina.ee

Tallinna Laste Turvakeskus

www.lasteturva.ee

Tervise Arengu Instituudi infolehed alkoholi ja narkootikumide kohta

alkoinfo.ee
www.narko.ee

Tervise Arengu Instituudi terviseinfo

www.terviseinfo.ee

Vaimse Tervise nõustamine noorele, lapsevanemale, spetsialistile ja spetsialistide kontaktid eesti ja vene keeles

enesetunne.ee

Lasteombudsman

www.oiguskantsler.ee

Perekeskus Sina ja Mina

www.sinamina.ee

Noorte vaimse tervise portaal

peaasi.ee

Toitumise infoleht

toitumine.ee

Vaikuseminutid

vaikuseminutid.ee

Targalt internetis

www.targaltinternetis.ee

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit

www.lasterikkad.ee

MTÜ Lastekaitse Liit

www.lastekaitseliit.ee

Sotsiaalkindlustusamet

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

NOORTEORGANISATSIOONID

Eesti 4H
www.eesti4h.ee

Head (pea) – mõtlemine, Heart (süda) – sõbrad, Hands (käed) – isetegemine, Health (tervis) – elustiil
4H peamiseks ülesandeks on toetada laste ja noorte mitmekülgset arengut, pakkudes neile ise tegemise võimalusi ning teadmisi ja praktilisi kogemusi oma elu korraldamiseks – õpime tegutsedes.

Eesti Gaidide Liidu Noortekogu
www.gaidid.ee

Eesti Gaidide Liit on rahvusvahelise gaidluse põhimõtetel tegutsev noorteorganisatsioon, mis pakub tegevust igas vanuses noortele. See on organisatsioon, mis harib noori huvitaval ning lõbusal viisil.

Eesti Noorteühenduste Liit
enl.ee

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on 2002. aastal loodud katusorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. ENL-i peamine eesmärk on pakkuda noorteühendustele, noortekogudele ja noortevolikogudele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noorte poliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

Eesti Skautide Ühing
skaut.ee

Eesti Skautide Ühing ehk ESÜ on noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon, mis on osa üle 40 miljoni liikmega skautide maailmaorganisatsioonist. Meie eesmärgiks on luua Eestis elavatele noortele mitmekesine keskkond, mis annab julguse end proovile panna, leida üles oma tugevused ja sirguda aktiivseteks, hästi toimetulevateks ja erinevustesse sallivalt suhtuvateks kogukonna liikmeteks.

Eesti Õpilasesinduste Liit
www.opilasliit.ee

Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕEL) on õpilasesinduste mittetulunduslik ühendus, mis esindab Eesti õpilasi, seisab nende huvide eest, kaitseb nende õigusi ning edendab õpikeskkonda ja koolielu. EÕEL seisab õpilasesinduste järjepidevuse eest ning toetab nende arengut. Läbi oma liikmete esindab EÕEL ligi 100 000 õpilast üle Eesti ning on seega suurim õpilasi esindav noorteorganisatsioon Eestis.

Kodutütred
www.kodutytar.ee

Kodutütred on Kaitseliidu tütarlaste organisatsioon, mis tegutseb aktiivselt paljudes valdkondades. Hakkama saadakse kõigega ‒ olgu see siis käsitöö, toidu tegemine, ellujäämine looduses, sõdurioskused, orienteerumine või hoopis mõni muu spordiala. Kodutütred õpivad ja omandavad teadmisi läbi praktilise tegevuse. Korraldatakse õppuseid, laagreid ja koondusid. Palju ühisüritusi peetakse koos Noorte Kotkaste ja Naiskodukaitsega.

Noored Kotkad
www.nooredkotkad.ee

Noored Kotkad on organisatsioon, mis koondab ligi 3500 noormeest üle Eesti, kes kõik soovivad kodumaa jaoks midagi ära teha. Noored Kotkad on veendunud, et noormees, kes on kuulunud noorkotkaste ridadesse, saab teatud olukordades elus märksa paremini hakkama kui see, kes ei oma noorkotka kogemust. Noorkotkastel on mitmeid ühistegevusi: koos käiakse langevarjuga hüppamas, purilennukiga lendamas, sukeldumas, suusatamas, matkamas, lastakse erinevatest relvadest, mängitakse kabet ja malet, orienteerutakse ja tehakse palju muud huvitavat.

Ühise Eesmärgi Nimel
www.yen.ee

Projekt „Ühise Eesmärgi Nimel“ loodi asenduskodust elluastuvate ja -astunud noorte abistamiseks. Projekti peamine eesmärk on:
1. luua tugigrupp asenduskodu hoolduselt ellu astuvatele ja -astunud noortele;
2. muuta tugigrupi töö nähtavaks teistele noortele ja koostööpartneritele;
3. tagada tugigrupi jätkusuutlikkus ja areng.