Õpilaste vastuvõtutingimused 10. klassi 2016/2017 õppeaastal

1. Kõikidele õpilaskandidaatidele tagatakse sisseastumiseks võrdsed võimalused.
2. Vastuvõtukatsed 10. klassi toimuvad 20. juunil 2016 algusega kell 10.00.
3. Kandidaadil tuleb kaasa võtta pildiga dokument ja 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia, mis jääb kooli ja mille alusel arvutatakse õpilase õpitulemuste keskmine hinne.
4. Kandidaadid sooritavad kirjalikud testid eesti keelest, inglise keelest ja matemaatikast.
5. Testide sooritamiseks ettenähtud aeg on kuni kolm astronoomilist tundi ja teste hinnatakse viie palli süsteemis.
6. Testide tulemuste ja tunnistuse keskmise hinde summeerimise tulemustel moodustatakse õpilaskandidaatide pingerida.
7. Kuusalu Keskkooli 10. klassis õpingute alustamiseks edukalt kandideerinud õpilaste koodid avalikustatakse kooli koduleheküljel ja teadete tahvlil koolis hiljemalt 29. juuniks 2016.
8. Katsetel osalenud isikutel ja nende vanematel on õigus tutvuda katsete tulemustega ja hindamisega ning saada selgitusi katsete tulemuste kohta kuni 30. juunini 2016.
Kool säilitab katsetel osalenud isikute testid 30. septembrini 2016.
9. Vastuvõtmistaotluste ja dokumentide vastuvõtt 10. klassi toimub ajavahemikus 22. - 30. juuni 2016.
Vastuvõetute nimekiri avalikustatakse kooli koduleheküljel 1. juuliks 2016, mil selgub ka vabade kohtade olemasolu.
10. Vabade kohtade olemasolul toimub järelkonkurss 26. augustil 2016 algusega kell 10.00.
11. Vabade kohtade olemasolul võetakse 26. augustini 2016 dokumente vastu ka põhikooli lõpetanutelt, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“ ja kes on põhikooli ühtlustatud materjalidega eesti keele ja matemaatika lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.


NB! Vastavalt õpilaste vastuvõtu korra § 6 lg (5) põhikooli lõpetanu, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“, vabastatakse sisseastumistestist, kui ta on põhikooli ühtlustatud materjalidega eesti keele ja matemaatika lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.

Väljavõte õpilaste vastuvõtu korrast:
§ 6. 10. klassi vastuvõtmise nõuded
(1) Info 10. klassi vastuvõtutingimuste kohta on kooli koduleheküljel hiljemalt jooksva aasta 1. veebruarist.
(2) Sisseastuja (piiratud teovõimega sisseastuja puhul, see on alla 18.a., tema seaduslik esindaja) taotlusi (lisatud) 10. klassi vastuvõtuks võetakse vastu kuni sisseastumistestide päevani.
(3) Sisseastujal tuleb sooritada test ning vestlus juhtkonnaga vastavalt vastuvõtukomisjoni poolt koostatud ajagraafikule.
(4) Vestlus ja test vastavad põhikooli riiklikule õppekavale.
(5) Põhikooli lõpetanu, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“, vabastatakse sisseastumistestist, kui ta on põhikooli ühtlustatud materjalidega eesti keele ja matemaatika lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.
(6) Vastuvõetuks loetakse õpilaskandidaat, kelle põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid, käitumine on hinnatud vähemalt rahuldavaga ning testid on sooritatud positiivselt.
(7) Otsus õpilaskandidaadi (trükitakse kood) vastuvõtmise või mittevastuvõtmise kohta tehakse sisseastujale ja ta esindajale teatavaks kooli infostendil ja kooli koduleheküljel.
(8) Õpilasel ja tema vanemal on õigus tutvuda hinnatud testiga ning saada selgitusi testide tulemuste kohta.