Õpilaste vastuvõtutingimused 10. klassi 2018/2019 õppeaastal

1. Kõikidele õpilaskandidaatidele tagatakse sisseastumiseks võrdsed võimalused.
2. Vastuvõtmistaotluste ja dokumentide vastuvõtt 10. klassi toimub ajavahemikus 20. - 29. juuni 2018 tööpäeviti kell 9.00 -13.00.
3. Vastuvõtukatsed 10. klassi toimuvad 21. juunil 2018 algusega kell 10.00.
4. Kandidaadil tuleb kaasa võtta pildiga dokument ja 9. klassi tunnistuse kinnitatud koopia, mis jääb kooli ja mille alusel arvutatakse õpilase õpitulemuste keskmine hinne.
5. Kandidaadid sooritavad kirjalikud testid eesti keelest, inglise keelest ja matemaatikast.
6. Testide sooritamiseks ettenähtud aeg on kuni kolm astronoomilist tundi ja teste hinnatakse viie palli süsteemis.
7. Testide tulemuste ja tunnistuse keskmise hinde summeerimise tulemustel moodustatakse õpilaskandidaatide pingerida.
8. Kandidaatidele antakse tagasiside soorituse kohta hiljemalt 22. juunil 2018.
9. Katsetel osalenud isikutel ja nende vanematel on õigus tutvuda katsete tulemustega ja hindamisega ning saada selgitusi katsete tulemuste kohta kuni 29. juunini 2018.
10. Kool säilitab katsetel osalenud isikute testid 28. septembrini 2018.
11. Vabade kohtade olemasolul toimub järelkonkurss 24. augustil 2018 algusega kell 10.00.
12. Vabade kohtade olemasolul võetakse 31. augustini 2018 dokumente vastu ka põhikooli lõpetanutelt, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“ ja kes on põhikooli ühtlustatud materjalidega eesti keele ja matemaatika lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.

NB! Vastavalt õpilaste vastuvõtu korra § 6 lg (5) põhikooli lõpetanu, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0 ja käitumine vähemalt „hea“, vabastatakse sisseastumistestist, kui ta on põhikooli ühtlustatud materjalidega eesti keele ja matemaatika lõpueksamid sooritanud vähemalt hindele „rahuldav”.