Alates 1. veebruarist ootame 2024 sügisel esimesse klassi astujate avaldusi. Avalduste esitamise tähtaeg on 15. mai

Õigeaegselt esitatud avalduste põhjal koostame 1. klassi vastuvõetud õpilaste nimekirja 17. augustiks. Hiljem esitatud avaldused kinnitame hiljemalt augusti lõpus. Väljastpoolt Kuusalu valda tulevate laste koolikoha taotlused saame kinnitada hiljemalt augusti lõpuks, kinnitamisel juhindume avalduste laekumise järjekorrast.

Avaldus palun saata elektrooniliselt Kuusalu valla SPOKU keskkonna kaudu.

Juhend 10. klassi avalduse esitamiseks:

  1. Õpilane logib sisse SPOKU keskkonda aadressil  https://piksel.ee/spoku/kuusalu/KuusKKG/ylevaade

Turvaliseks autentimiseks saab kasutada ID-kaarti, SMART-ID-d või MOBIIL-ID-d.

  1. Õpilane täidab vajalikud väljad ja lisab tunnistuse koopiafailid.
  2. Õpilane lisab oma vanema isikukoodi ja meiliaadressi.
  3. Õpilane vajutab taotluse nupule „Esita“
  4. Lapsevanem saab teate allkirjastamise vajaduse kohta.
  5. Lapsevanem logib sisse SPOKU-sse, leiab vasakul valiku „Allkirjastamine“ ja allkirjastab taotluse.
  6. Peale lapsevanema allkirjastamist saab taotlus oleku „Esitatud“.

Õpilaste vastuvõtutingimused 10. klassi 2024/ 2025 õppeaastal. (PDF)

Kuusalu Keskkooli vastuvõtukord

https://www.riigiteataja.ee/akt/415022022008

Kuusalu Keskkooli vastuvõtukord (edaspidi kord) kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” ja Kuusalu Vallavolikogu 25.03.2015. a otsuse nr 9 „Seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise otsustusõiguse delegeerimine Kuusalu Vallavalitsusele“ punkti 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala
Kuusalu Keskkooli vastuvõtukorraga (edaspidi kord) sätestatakse vastuvõtmistaotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord õpilaste vastuvõtuks I-III kooliastmesse ning gümnaasiumiastmesse.

§ 2. Kooli vastuvõtmine
(1) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli elektroonilises keskkonnas või sekretärile kooli direktori poolt kinnitatud vormikohase vastuvõtmistaotluse, milles peab sisalduma nõusolek isikuandmete töötlemiseks
(2) Isiku arvamise kooli õpilaste nimekirja otsustab kooli direktor oma käskkirjaga.
(3) Isiku kooli õpilaste nimekirja arvamisest keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat või tema esindajat kirjalikult 5 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.
(4) Korras reguleerimata küsimused lahendab kooli direktor, vaidluse korral Kuusalu Vallavalitsus.

§ 3. Vastuvõtt 1. klassi
(1) Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab vanem avalduse jooksva aasta 15. maiks.
(2) Lapse, kellele Kuusalu Keskkool pole elukohajärgne kool, 1. klassi vastuvõtust keeldumisest teavitab kooli sekretär sisseastujat kirjalikult hiljemalt 10. juuliks.
(3) Lapse puhul, kellele Kuusalu Keskkool pole elukohajärgne kool, võetakse kooli õpilaste nimekirja arvamisel arvesse 1. klasside täituvust ja vabade õppekohtade olemasolu.
(4) Koolikohustuslikust east nooremate laste kooliküpsuse ja lapse lähtetaseme esmane väljaselgitamine toimub koolieelsest lasteasutusest tulnud lapse puhul koolivalmiduse kaardi alusel.
(5) Vanemal on soovi korral võimalus saada eripedagoogi ja/või psühholoogi konsultatsiooni kooliküpsuse hindamisel.
(6) Eripedagoogi ja/või psühholoogi konsultatsioon on soovituslik vanemale koos lapsega juhul kui lapsele on soovitatud lasteaia poolt koolipikendust, kuid vanem soovib lapse siiski kooli panna.
(7) Konsultatsiooni käigus lapsega läbiviidava vestluse ja praktiliste tööde koostamise aluseks võetakse koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas sätestatud nõuded.
(8) Vanemal on õigus viibida lapsega läbiviidava suulise vestluse, praktilise tegevuse ja kõne arengu uuringute juures ning saada selgitusi oma lapse kooliküpsuse lähtetasemest.

§ 4. Vastuvõtt 2.-9. klassi
(1) 2.-9. klassi võetakse isikuid, kellele Kuusalu Keskkool pole elukohajärgne kool, vabade õppekohtade olemasolul.

§ 5. Vastuvõtt 10. klassi
(1) Kõikidel põhikooli lõpetanutel või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isikutel on võrdsed võimalused kandideerida 10. klassi käesoleva korra tingimustel.
(2) Teave 10. klassi vastuvõtu tingimuste kohta avalikustatakse kooli veebilehel hiljemalt jooksva aasta 1. märtsil.
(3) Taotlusi 10. klassi vastuvõtmiseks võetakse vastu vastavalt Kuusalu Keskkooli sisseastumistingimustes sätestatud ajale.
(4) Sisseastujal tuleb sooritada põhikooli riiklikule õppekavale vastav test ning vestlus vastavalt vastuvõtukomisjoni poolt koostatud ajagraafikule.
(5) Põhikooli lõpetanu, kelle lõputunnistuse hinnete keskmine on vähemalt 4,0, vabastatakse sisseastumistestist.
(6) Keskmise hinde arvutamisel ei arvestata järgnevaid õppeaineid: kehaline kasvatus, muusika, käsitöö ja tehnoloogia ning kunstiõpetus. Vastuvõtuvestlusest vabastatakse Kuusalu Keskkooli põhikooli lõpetajad, kes on vabastatud sisseastumistestist.
(7) Vastuvõetuks loetakse õpilaskandidaat, kelle põhikooli lõputunnistusel ei ole puudulikke hindeid, test on sooritatud positiivselt ning läbitud on vestlus.
(8) Sisseastujal on õigus tutvuda testi tulemustega ning saada selle kohta selgitusi.
(9) Vabade kohtade olemasolul toimub järelkonkurss augustis lähtuvalt vastuvõtutingimustes kirjeldatud kuupäevale. Esimesel konkursil mitte vastu võetud õpilaskandidaat järelkonkursil osaleda ei saa.

§ 6. Vastuvõtt gümnaasiumiastmesse
(1) Kõigil isikutel on võrdne õigus konkureerida gümnaasiumi astumiseks.
(2) Õppeaasta keskel teisest gümnaasiumist ületuleva õpilase puhul õppekava erinevusest tingituna tuleb õpilasel sooritada puuduvate kursuste arvestused.
(3) Gümnaasiumisse astujaga toimub vestlus vastuvõtukomisjoni poolt määratud ajal.
(4) Gümnaasiumi ei võeta reeglina vastu isikuid, kellel on puudulikud hinded tunnistusel (kaasa arvatud käitumishinne).