Uuendatud 04.12.2017

KUUSALU KESKKOOLI KODUKORD

 1. ÜLDSÄTTED
 2. KOOLIPÄEVA ALGUS JA LÕPP
 3. KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE
 4. KOOLITULEK JA KOOLIST LAHKUMINE
 5. ÕPPETÖÖ
 6. GARDEROOB JA RIIETUS
 7. VAHETUND
 8. RUUMIDE KORRASHOID
 9. SÖÖKLA
10. KLASSIVÄLISED ÜRITUSED
11. OHUTUS
12. TUNNUSTAMINE
13. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMED
14. ÕPILASPILET

1. ÜLDSÄTTED

1.1  Kooli kodukorraga määratakse koolis kehtivad sisekorraeeskirjad ja neid peavad täitma kõik õpilased ja koolitöötajad.

1.2  Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu ja loob eeldused koostööks õpilaste, lastevanemate ja koolitöötajate vahel. Kooli kodukorra täitmisest oleneb õpilase käitumishinne.

1.3  Ettepanekuid kooli kodukorra täiendamiseks ja parandamiseks saavad teha õpilasomavalitsus, kooli juhtkond, ainesektsioonid, klasside lastevanemate esindajad ja hoolekogu.

1.4  Kodukorra muudatused arutatakse läbi õppenõukogus ja kodukorra kinnitab direktor.

1.5  Kodukorras lähtutakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest.

1.6  Kuusalu Keskkoolis suhtutakse üksteisesse lugupidavalt ja austatakse teiste õigust õppida.

1.7 Võõrastel puudub õigus ilma juhtkonna loata kooli ruumides viibida.

2. KOOLIPÄEVA ALGUS JA LÕPP

2.1  Kooli välisuks ja garderoob avatakse hommikul kell 7.15.

2.2  Esimene õppetund algab kell 8.00.

2.3  Koolibussid väljuvad kell 15.50, reedeti kell 14.00.

3. KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE

3.1  Õppetööst võib puududa ainult mõjuva põhjusega.

3.2  Mõjuvaks põhjuseks loetakse:

3.2.1        Õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine.

3.2.2        Läbimatu koolitee, sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused.

3.2.3        Olulised perekondlikud põhjused.

3.2.4        Kooli, valla või riigi esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, projektitöödes eelneva taotluse alusel.

3.3  Puudumise põhjendamise kahtlusel on koolil õigus taotleda täiendavaid selgitusi.

3.4  Õpilase puudumisest ja puudumise põhjusest teavitab lapsevanem või gümnaasiumiosa õpilane klassijuhatajat esimesel võimalusel.

3.5  Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ja koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab sotsiaalpedagoog hiljemalt järgmisel koolist puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.

3.6  Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20% õppetundidest, kannab sotsiaalpedagoog klassijuhataja esitatud andmete alusel hariduse infosüsteemi.

3.7  Arvestuslikud tööd tuleb sooritada vaatamata puudumise põhjustele.

3.8  Puudutud tundide arv märgitakse klassitunnistusele või õpinguraamatusse.

4. KOOLITULEK JA KOOLIST LAHKUMINE

4.1  Õigeaegse õppetöö alustamiseks on oluline jõuda kooli hiljemalt 5 minutit enne esimese tunni algust.

4.2  Mõjuval põhjusel koolist lahkumiseks küsib õpilane luba aineõpetajalt või klassijuhatajalt.

4.3  Õpilane võib pärast tundide lõppu viibida koolis, kui ta võtab osa pikapäevarühma ja ringide tööst või osaleb ainekonsultatsioonis.

5. ÕPPETÖÖ

5.1  Õppetööst osavõtt on õpilasele kohustuslik.

5.2  Õpilane peab suhtuma kohusetundlikult õppetöösse, käituma igas olukorras viisakalt, kontrollima ennast ja oma sõnakasutust.

5.3  Õpilane töötab tunnis kaasa, teeb õpetaja ja kaasõpilastega koostööd, on avatud uutele teadmistele ja kogemustele.

5.4  Tunnis ei ole lubatud süüa ega tegeleda muude õppetööd häirivate tegevustega.

5.5  Õppetöö korralduse aluseks on päevakava ja tunniplaan.

5.6  Tunniplaan on kõigile teadmiseks kooli fuajees ja kooli kodulehel.

5.7  Õppetunni lõpetab õpetaja koolikella märguandel.

5.8  Õpilasel on tunnis kaasas kõik vajalikud õppevahendid.

5.9  Kooliraamatukogu väljastab õppeaasta alguses õpilasele vajalikud õppevahendid, mille korrektse kasutamise eest vastutab õpilane. Õppevahendite rikkumise või kaotamise korral kannab õpilane materiaalset vastutust.

5.10        Kui õpilane lõpetab põhikooli või gümnaasiumi või ta kustutatakse kooli nimekirjast, esitab ta ringkäigulehe enne koolist lahkumist kooli kantseleisse.

5.11        Enne suvevaheajale minekut tagastab õpilane kooli poolt tema kasutusse antud vahendid.

5.12        Õpilane ei pea koolile tagastama talle antud töövihikuid ega töölehti.

5.13        Põhikooli õpilane kannab koolis kaasas ja täidab õpilaspäevikut ning esitab selle alati õpetaja palvel.

5.14        Konfliktide ja probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja.

5.15        Kooli kodukorda rikkunud õpilane kirjutab seletuskirja, juhtumit arutatakse asjaosalistega (õpilane ja aineõpetaja, vajaduse korral klassijuhataja, kooli juhtkond, psühholoog, sotsiaalpedagoog, lapsevanem) väljaspool õppetundi.

5.16        Puudulikult hinnatud õpilasel on õigus, võimalus ja kohustus võtta osa vastava õppeaine konsultatsioonist.

5.17        Gümnaasiumiosa õpilane esitab õpinguraamatu aineõpetajale hinde sissekandmiseks pärast kursusehinde selgumist.

5.18        Hindamise põhimõtted on loetletud hindamiskorras, mis on kättesaadav kooli kodulehel.

5.19        Õpilane ja lapsevanem saavad teavet hinnete kohta eKoolist. Kui õpilasel ja tema vanemal puudub eKooli kasutamise võimalus, väljastab klassijuhataja lapsevanemale tema palvel õpilase hinnetelehe.

5.20        Õpilast ja tema vanemat teavitatakse õpilase hinnetest klassitunnistuse või õpinguraamatu kaudu.

 5.21    Korduvalt kodukorra vastu eksinud õpilased suunatakse kooli psühholoogi juurde, kes koostab koostöös sotsiaalpedagoogi ja õpetajaga neile vajadusel käitumise tugikava.

6. GARDEROOB JA RIIETUS

6.1  Üleriided ja välisjalatsid jäetakse garderoobi.

6.2  Koolis kantakse põrandaid mittemäärivaid vahetusjalatseid.

6.3  Tundidesse minnes võtab õpilane endaga kõik õppetööks vajaliku kaasa. Kehalise kasvatuse tunniks vajalikud tarbed võib jätta garderoobi.

6.4  Õue võib minna ainult välisjalatsites.

6.5  Kehalise kasvatuse õuetundi minekuks ja sealt tulekuks kasutatakse riietusruumile lähimat välisust.

6.6  Õpilane hoiab oma garderoobikapi korras ja puhtana.

6.7  Õppeaasta lõppedes koristab õpilane kapi, viib kõik asjad koju ja annab kapi üle majandusjuhatajale.

6.8  Koolis käiakse puhaste ametiruumidesse sobivate riietega.

6.9  Aktustel kantakse pidulikku riietust.

6.10        Õpilane vastutab ise koolis kaasasoleva raha ja isiklike esemete eest.

7. VAHETUND

7.1  Vahetunni veedavad õpilased koridoris, õues või õpetaja loal klassis.

7.2  Vahetunnis käitutakse rahulikult, viisakalt, kaaslasi häirimata. Soovitatav on liikuda, kuid jooksmine on keelatud.

7.3  Vahetunnis tekkinud probleemi korral pöördutakse abi saamiseks korrapidaja-õpetaja poole.

8. RUUMIDE KORRASHOID

8.1  Õpilane hoiab kooli ja selle ümbruse puhtana.

8.2  Õpilane hoiab kooli vara.

8.3  Kooli vara rikkuja heastab tekitatud kahju.

8.4  Iga avarii puhul informeeritakse kooli juhtkonda.

9. SÖÖKLA

9.1  Sööklasse ei siseneta enne vahetunni algust.

9.2  I söögivahetunnil minnakse sööklasse koos aineõpetajaga.

9.3  Õpilased istuvad laudadesse kohti vahele jätmata.

9.4  Söökla kasutaja täidab hügieeninõudeid ja lauakombeid ning viib ära nõud.

9.5  Sööklas peab korda korrapidaja-õpetaja.

10. KLASSIVÄLISED ÜRITUSED

10.1  Aulas toimuvatel üritustel osaletakse koos õpetajaga.

10.2  Esinejaid oma jutu või märkustega ei segata.

10.3  Klassiväline töö koolis lõpeb üldjuhul hiljemalt kell 20.00.

10.4  Õpilasel on õigus kasutada klassivälises tegevuses kokkuleppel kooli juhtkonna esindajaga tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.

10.5  Kõik õhtused ja puhkepäevadel toimuvad õpilastele ja täiskasvanutele mõeldud tegevused kooskõlastatakse eelnevalt kooli juhtkonnaga.

10.6  Klassivälistel üritustel tehtud fotod avalikustatakse kooli kodulehel.

11. OHUTUS

11.1  Koolis on tagatud järelevalve õpilaste üle kogu koolipäeva vältel.

11.2  Koolimajas liigeldakse ohutult.

11.3  Kooli ei tohi tuua endale ja teistele ohtlikke esemeid ega aineid.

11.4  Evakueerumisvajaduse korral lähtutakse kooli Tulekahju korral tegutsemise plaanist.

11.5  Koolis juhtunud õnnetuse puhul pöördutakse abi saamiseks kiiresti täiskasvanu poole.

11.6  Ohtlike juhtumite korral käitutakse vastavalt kooli kriisiplaanile.

11.7  Turvalisuse eesmärgil on koolil vajadusel õigus piirata õpilaste koolihoonest või territooriumilt väljumist.

12. TUNNUSTAMINE

12.1 Individuaalne suuline kiitus
12.2 Õpetaja kirjalik tänu või kiitus
12.3 Tänamine kooli kodulehel
12.4 Kiitus direktori käskkirjaga
12.5 Kooli tänukiri
12.6 Kiituskiri
12.7 Diplom
12.8 Foto ja nime kandmine autahvlile
12.9 Nime kandmine tublimate sportlaste edetabelisse ja kooli rekordite stendile
12.10 Meened ja mälestusesemed
12.11 Preemiaüritus kiituskirjaga lõpetajatele
12.12 Kutse direktsiooni vastuvõtule.

Tunnustamismeetmed on lahti kirjutatud dokumendis "Kuusalu Keskkooli õpilaste tunnustamise kord". Õpilasi tunnustatakse ka haridus- ja teadusministri määruse nr 37 (09. august 2010) "Õpilase tunnustamise tingimused ja kord" ja Kuusalu Vallavolikogu määruse nr 31 (22. detsember 2010) „Kuusalu valla tunnustuse avaldamise kord” alusel.

13. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMED

13.1  Õpetaja märkus

13.2  Klassijuhataja noomitus

13.3  Õpilase käitumise arutamine vanemaga

13.4  Õpilasega (vajadusel koos vanemaga) tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures

13.5  Õpilasega (vajadusel koos vanemaga) tema käitumise arutamine õppenõukogus

13.6  Õpilasele tugiisiku määramine

13.7  Noomitus direktori käskkirjaga. Pärast kolmandat direktori käskkirjaga avaldatud noomitust (õppeaasta jooksul) järgneb gümnaasiumiosa õpilase kooli nimekirjast kustutamine.

13.8  Põhjuseta puudumiste korral rakendatakse järgmisi mõjutusvahendeid:

13.8.1        noomitus direktori käskkirjaga - 2 päeva või 7 üksikut tundi või 7 hilinemist (rahuldav käitumine);

13.8.2        mitterahuldav käitumine – 7 päeva või 25 üksikut tundi või 25 hilinemist.

13.9  Käitumishinde alandamine

13.10        Esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiulevõtmine. Õpetajal on õigus õpilaselt keelatud ese ära võtta ja see sotsiaalpedagoogile hoiule anda. Sotsiaalpedagoog informeerib juhtunust lapsevanemat ja lapsevanem saab eseme tagasi pärast vestlust sotsiaalpedagoogiga.

13.11        Õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused

13.12        Kooli jaoks kasulik töö

13.13        Pärast õppetundide lõppu koolis viibimise kohustus koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul

13.14        Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest

13.15        Ajutine õppes osalemise keeld (kuni 10 õppepäeva poolaastas) koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused

13.16        Õpilase kohta materjalide esitamine elukohajärgse valla või linna sotsiaalkomisjonile, alaealiste komisjonile või noorsoopolitseile

13.17        Kooli nimekirjast kustutamine

13.18        Õpiraskustega seotud tugimeetmed on fikseeritud kooli hindamisjuhendis ning Erivajadustega õpilaste märkamise ja abistamise korras.

13.19        Õpilase suhtes rakendatakse põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

14. ÕPILASPILET

Õpilase (piiratud teovõimega õpilase puhul tema vanema) taotlusel väljastatakse õppurile tasuta õpilaspilet vastavalt HTM-i määrusele „Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm.“