Kehtib alates 01.09.2020

KUUSALU KESKKOOLI KODUKORD

1. ÜLDSÄTTED
1.1 Kooli kodukorda peavad täitma kõik õpilased ja koolitöötajad.
1.2 Kodukorrast kinnipidamine tagab koolis töörahu ja loob eeldused koostööks õpilaste, lastevanemate ja koolitöötajate vahel. Kooli kodukorra täitmisest oleneb õpilase käitumishinne.
1.3 Ettepanekuid kooli kodukorra täiendamiseks ja parandamiseks saavad teha õpilasomavalitsus, kooli juhtkond, ainesektsioonid, klasside lastevanemate esindajad ja hoolekogu.
1.4 Kodukorra muudatused arutatakse läbi õppenõukogus ja kodukorra kinnitab direktor.
1.5 Kodukorras lähtutakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning üldinimlikest eetika-, moraali- ja käitumisnormidest.
1.6 Koolis suhtutakse üksteisesse lugupidavalt ja austatakse teiste õigust õppida.
1.7 Võõrastel puudub õigus ilma juhtkonna loata kooli ruumides viibida.
1.8. Nutivahendeid võib kasutada väljaspool mobiilivaba ala.

2. KOOLIPÄEVA ALGUS JA LÕPP
2.1 Kooli välisuks ja garderoob avatakse hommikul kell 7.15.
2.2 Esimene õppetund algab kell 8.00.
2.3 Koolibussid väljuvad pärast koolipäeva lõppu vastavalt Kuusalu valla kodulehel olevale graafikule.

3. KOOLIKOHUSTUSE TÄITMINE
3.1 Õppetööst võib puududa ainult mõjuva põhjusega.
3.2 Mõjuvaks põhjuseks loetakse:
3.2.1 Õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine.
3.2.2 Läbimatu koolitee, sotsiaalministri määruses sätestatud ilmastikutingimused.
3.2.3 Olulised perekondlikud põhjused.
3.2.4 Kooli, valla või riigi esindamine võistlustel, konkurssidel, ülevaatustel, projektitöödes eelneva taotluse alusel.
3.3 Puudumise põhjendamise kahtlusel on koolil õigus taotleda täiendavaid selgitusi.
3.4 Õpilase puudumisest ja puudumise põhjusest teavitab lapsevanem või gümnaasiumiosa õpilane klassijuhatajat esimesel võimalusel.
3.5 Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ja koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab sotsiaalpedagoog hiljemalt järgmisel koolist puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.
3.6 Andmed õpilaste kohta, kes on ühe õppeveerandi jooksul õppest mõjuva põhjuseta puudunud enam kui 20% õppetundidest, kannab sotsiaalpedagoog klassijuhataja esitatud andmete alusel hariduse infosüsteemi.
3.7 Arvestuslikud tööd tuleb sooritada vaatamata puudumise põhjustele.
3.8 Puudutud tundide arv märgitakse klassitunnistusele.

4. KOOLITULEK JA KOOLIST LAHKUMINE
4.1 Õigeaegse õppetöö alustamiseks on oluline jõuda kooli hiljemalt 5 minutit enne esimese tunni algust.
4.2 Mõjuval põhjusel koolist lahkumiseks küsib õpilane luba aineõpetajalt või klassijuhatajalt.

5. ÕPPETÖÖ
5.1 Õppetööst osavõtt on õpilasele kohustuslik.
5.2 Õpilane peab suhtuma kohusetundlikult õppetöösse, käituma igas olukorras viisakalt, kontrollima ennast ja oma sõnakasutust.
5.3 Õpilane töötab tunnis kaasa, teeb õpetaja ja kaasõpilastega koostööd, on avatud uutele teadmistele ja kogemustele.
5.4 Tunnis ei ole lubatud süüa ega tegeleda muude õppetööd häirivate tegevustega.
5.5 Õpilasel on õigus kasutada tunnis ja ürituste ajal nutivahendeid eesmärgipäraselt õpetaja loal. Kui õpilane ei järgi antud korraldust, on õpetajal õigus vahendid hoiule võtta, tuua sotsiaalpedagoogi juurde ja need tagastatakse vanemale.
5.6 Õppetöö korralduse aluseks on päevakava ja tunniplaan.
5.7 Tunniplaan on kõigile teadmiseks kooli fuajees ja eKoolis.
5.8 Õppetunni lõpetab õpetaja koolikella märguandel.
5.9 Õpilasel on tunnis kaasas kõik vajalikud õppevahendid.
5.10 Kooliraamatukogu väljastab õppeaasta alguses õpilasele vajalikud õppevahendid, mille korrektse kasutamise eest vastutab õpilane. Õppevahendite rikkumise või kaotamise korral kannab õpilane materiaalset vastutust.
5.11 Kui õpilane lõpetab põhikooli või gümnaasiumi või ta kustutatakse kooli nimekirjast, esitab ta ringkäigulehe enne koolist lahkumist kooli kantseleisse.
5.12 Enne suvevaheajale minekut tagastab õpilane kooli poolt tema kasutusse antud vahendid.
5.13 Õpilane ei pea koolile tagastama talle antud töövihikuid ega töölehti.
5.14 I - IV klassi õpilane kannab koolis kaasas ja täidab õpilaspäevikut ning esitab selle alati õpetaja palvel.
5.15 Konfliktide ja probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja.
5.16 Kooli kodukorda rikkunud õpilane kirjutab seletuskirja, juhtumit arutatakse asjaosalistega (õpilane ja aineõpetaja, vajaduse korral klassijuhataja, kooli juhtkond, psühholoog, sotsiaalpedagoog, lapsevanem) väljaspool õppetundi.
5.17 Puudulikult hinnatud õpilasel on õigus, võimalus ja kohustus võtta osa vastava õppeaine konsultatsioonist.
5.18 Hindamise põhimõtted on loetletud hindamiskorras, mis on kättesaadav kooli kodulehel.
5.19 Õpilane ja lapsevanem saavad teavet hinnete kohta eKoolist.
5.20 Õpilast ja tema vanemat teavitatakse õpilase kokkuvõtvatest hinnetest klassitunnistuse kaudu.
5.21 Korduvalt kodukorra vastu eksinud õpilased suunatakse kooli psühholoogi juurde, kes koostab koostöös sotsiaalpedagoogi ja õpetajaga neile vajadusel käitumise tugikava.

6. GARDEROOB JA RIIETUS
6.1 Üleriided ja välisjalatsid jäetakse garderoobi.
6.2 Koolis on vahetusjalatsid kohustuslikud, kantakse põrandaid mittemäärivaid vahetusjalatseid.
6.3 Tundidesse minnes võtab õpilane endaga kõik õppetööks vajaliku kaasa. Kehalise kasvatuse tarbed võib kuni tunnini jätta garderoobi.
6.4 Õue võib minna ainult välisjalatsites.
6.5 Kehalise kasvatuse õuetundi minekuks ja sealt tulekuks kasutatakse riietusruumile lähimat välisust.
6.6 Õpilane hoiab oma garderoobikapi korras ja puhtana.
6.7 Õppeaasta lõppedes koristab õpilane kapi, viib kõik asjad koju ja annab kapi üle majandusjuhatajale.
6.8 I–IV klasside õpilased kannavad igal koolipäeval vähemalt ühte koolivormi elementi. Koolivormi elemente on kaks: vest ja polosärk. V - XII klasside õpilastele on koolivormi elementide kandmine vabatahtlik.
6.9 Koolis käiakse puhaste ametiruumidesse sobivate riietega.
6.10 Aktustel kantakse pidulikku riietust. Pidulikel puhkudel koolis ning kooli esindades kannavad I-IV klassi õpilased vähemalt ühte koolivormi elementi.
6.11 Õpilane vastutab ise koolis kaasasoleva raha ja isiklike esemete eest.

7. VAHETUND
7.1 Vahetunni veedavad õpilased koridoris, õues või õpetaja loal klassis.
7.2 Vahetunnis käitutakse rahulikult, viisakalt, kaaslasi häirimata. Soovitatav on liikuda, kuid turvalisuse huvides mitte jooksta.
7.3 Vahetunnis tekkinud probleemi korral pöördutakse abi saamiseks korrapidaja-õpetaja poole.

8. RUUMIDE KORRASHOID
8.1 Õpilane hoiab kooli ja selle ümbruse puhtana.
8.2 Õpilane hoiab kooli vara.
8.3 Kooli vara rikkuja heastab tekitatud kahju.
8.4 Iga avarii puhul informeeritakse kooli juhtkonda.

9. SÖÖKLA
9.1 Sööklasse ei siseneta enne vahetunni algust.
9.2 I söögivahetunnil minnakse sööklasse koos aineõpetajaga.
9.3 Õpilased istuvad laudadesse kohti vahele jätmata.
9.4 Söökla kasutaja täidab hügieeninõudeid ja lauakombeid ning viib ära nõud.
9.5 Sööklas peab korda korrapidaja-õpetaja.

10. KLASSIVÄLISED ÜRITUSED
10.1 Üritustel osaletakse koos õpetajaga.
10.2 Esinejaid oma jutu või märkustega ei segata.
10.3 Klassiväline töö koolis lõpeb üldjuhul hiljemalt kell 20.00.
10.4 Õpilasel on õigus kasutada klassivälises tegevuses kokkuleppel kooli juhtkonna esindajaga tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid.
10.5 Kõik õhtused ja puhkepäevadel toimuvad õpilastele ja täiskasvanutele mõeldud tegevused kooskõlastatakse eelnevalt kooli juhtkonnaga.
10.6 Klassivälistel üritustel tehtud fotod avalikustatakse kooli kodulehel.

11. OHUTUS
11.1 Koolis on tagatud järelevalve õpilaste üle kogu koolipäeva vältel.
11.2 Koolimajas liigeldakse ohutult.
11.3 Evakueerumisvajaduse korral lähtutakse kooli Tulekahju korral tegutsemise plaanist.
11.4 Koolis juhtunud õnnetuse puhul pöördutakse abi saamiseks kiiresti täiskasvanu poole.
Õpilasega juhtunud õnnetuse puhul informeerib kooliõde või klassijuhataja
lapsevanemat.
11.5 Ohtlike juhtumite korral käitutakse vastavalt kooli hädaolukorra lahendamise plaanile.
11.6 Turvalisuse eesmärgil on koolil vajadusel õigus piirata õpilaste koolihoonest või territooriumilt väljumist.
11.7 Kooli ei tohi tuua endale ja teistele ohtlikke esemeid ega aineid.
11.8 Koolis on õpilasele keelatud järgmised esemed ja ained:
1) relv relvaseaduse tähenduses;
2) lõhkeaine, pürotehniline aine ja pürotehniline toode lõhkematerjaliseaduse tähenduses;
3) aine, mida kasutatakse mürgistuse või joobe tekitamiseks;
4) aine, mis on seaduse alusel keelatud õpilase vanusest tulenevalt;
5) muu ese või aine, mida kasutatakse õpilase või teise isiku elu või tervise ohtu seadmiseks (hirmutamiseks, ähvardamiseks) või võõra asja kahjustamiseks.
11.9 Relva, lõhkeaine või aine, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, kahtlusest teavitab kool viivitamata politseid.
11.10 Koolis kasutatakse videojälgimissüsteemi õpilaste ja koolitöötajate
turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks ning
kooli vara kaitseks.
11.11 Videojälgimissüsteemi kasutavad kaamerate pildi nägemiseks ja ohuolukordade
tuvastamiseks kooli sotsiaalpedagoog ja majandusjuhataja.
11.12 Kool edastab salvestisi ainult õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist
seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel salvestiste olemasolu korral. Nõudekiri
registreeritakse dokumendiregistris.

12. TUNNUSTAMINE
12.1 Individuaalne suuline kiitus.
12.2 Õpetaja kirjalik tänu või kiitus.
12.3 Tänamine kooli kodulehel.
12.4 Kiitus direktori käskkirjaga.
12.5 Kooli tänukiri.
12.6 Kiituskiri.
12.7 Diplom.
12.8 Foto ja nime kandmine autahvlile.
12.9 Nime kandmine tublimate sportlaste edetabelisse ja kooli rekordite stendile.
12.10 Meened ja mälestusesemed.
12.11 Preemiaüritus kiituskirjaga lõpetajatele.
12.12 Kutse direktori vastuvõtule.
Tunnustamismeetmed on lahti kirjutatud kooli dokumendis "Õpilaste tunnustamise kord".
Õpilasi tunnustatakse ka haridus- ja teadusministri määruse nr 37 "Õpilase tunnustamise tingimused ja kord", Kuusalu Vallavolikogu määruse nr 31 „Kuusalu valla tunnustuse avaldamise kord” ja Kuusalu Vallavalitsuse korralduse nr 210 "Tunnustuse avaldamine õpilastele“ alusel.

13. TUGI- JA MÕJUTUSMEETMED
13.1 Tugimeetmed on:
13.1.1 Arenguvestluse läbiviimine.
13.1.2 Individuaalse õppekava rakendamine.
13.1.3 Õpilase suunamine pikapäevarühma.
13.1.4 Õpilase suunamine kooli juures tegutsevasse huviringi.
13.1.5 Õpilase suunamine õpilaskodusse.
13.1.6 Tugispetsialisti teenuse osutamine.
13.1.7 Käitumise tugikava koostamine.
13.2 Mõjutusmeetmed on:
13.2.1 Õpetaja suuline ja kirjalik märkus.
13.2.2 Klassijuhataja suuline ja kirjalik noomitus.
13.2.3 Õpilase käitumise arutamine vanemaga.
13.2.4 Õpilasega (vajadusel koos vanemaga) tema käitumise arutamine direktori või õppealajuhataja juures.
13.2.5 Õpilasega (vajadusel koos vanemaga) tema käitumise arutamine õppenõukogus.
13.2.6 Õpilasele tugiisiku määramine.
13.2.7 Noomitus direktori käskkirjaga. Pärast kolmandat direktori käskkirjaga avaldatud noomitust (õppeaasta jooksul) järgneb gümnaasiumiosa õpilase kooli nimekirjast kustutamine.
13.2.8 Põhjuseta puudumiste korral rakendatakse järgmisi mõjutusvahendeid:
13.2.8.1 noomitus direktori käskkirjaga - 2 päeva või 7 üksikut tundi või 7 hilinemist (rahuldav käitumine);
13.2.8.2 mitterahuldav käitumine – 7 päeva või 25 üksikut tundi või 25 hilinemist.
13.2.9 Käitumishinde alandamine.
13.2.10 Esemete, mida õpilane kasutab viisil, mis ei ole kooskõlas kooli kodukorraga, kooli hoiule võtmine. Õpetajal on õigus õpilaselt keelatud ese ära võtta ja see sotsiaalpedagoogile hoiule anda. Sotsiaalpedagoog vestleb õpilasega, informeerib juhtunust lapsevanemat ja lapsevanem saab eseme tagasi pärast vestlust sotsiaalpedagoogiga.
13.2.11 Põhjendatud kahtluse korral, et õpilase valduses on punkt 11.8 kohaselt keelatud esemeid või aineid, nende olemasolu kontrollimine ja äravõtmine õpilase valdusest, sealhulgas õpilase riietest ja õpilase kasutuses olevast suletud kapist. Selle mõjutusmeetme
kohaldajateks on direktor ja sotsiaalpedagoog.
13.2.12 Kodukorra punktis 11.8 sätestatud mõjutusmeetmete rakendamise kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse:
1) protokolli koostamise aeg ja koht;
2) protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi;
3) selle õpilase ees- ja perekonnanimi, kelle suhtes mõjutusmeedet rakendati;
4) hoiulevõetud või äravõetud esemete või ainete loetelu;
5) märge õpilase esemete või tema kasutuses oleva suletud kapi kontrollimise kohta;
6) märge selle kohta, kas õpilast teavitati eelnevalt kontrollimise põhjusest ja talle tehti ettepanek võimaldada vabatahtlikult kontrolli teostamist või loovutada ese või aine vabatahtlikult;
7) mõjutusmeetme kohaldamise põhjus;
8) sündmuste käigu kirjeldus;
9) kontrollija allkiri;
10) õpilase allkiri või märge allkirjastamisest keeldumise kohta.
13.2.13 Konfliktolukorras osalenud poolte lepitamine eesmärgiga saavutada kokkulepe edasiseks tegevuseks.
13.2.14 Õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused.
13.2.15 Kooli jaoks kasulik töö.
13.2.16 Pärast õppetundide lõppu koolis viibimise kohustus (õpetaja teavitab lapsevanemat) koos määratud tegevusega kuni 1,5 tunni ulatuses ühe õppepäeva jooksul. Mõjutusmeetme rakendaja teavitab lapsevanemat ja kui õpilase koolist koju jõudmiseks on vajalik transpordi kasutamine, arvestab sellega.
13.2.17 Ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest. Meetme rakendamisest teavitab klassijuhataja piiratud teovõimega õpilase vanemat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
13.2.18 Ajutine õppes osalemise keeld (kuni 10 õppepäeva poolaastas) koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused. Õppenõukogu otsus ajutise õppes osalemise keelu kohaldamise kohta vormistatakse kirjalikult ja toimetatakse õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale kätte posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Õpilasele, kellele kohaldatakse ajutist õppes osalemise keeldu, koostatakse koostöös õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul koostöös vanemaga individuaalne õppekava, et tagada nõutavate õpitulemuste saavutamine.
13.2.19 Õpilase kohta materjalide esitamine elukohajärgse valla- või linnavalitsusele või noorsoopolitseile
13.2.20 Õpiraskustega seotud tugimeetmed on fikseeritud kooli hindamisjuhendis ning Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase toetamise juhendis.
13.2.21 Õpilase suhtes rakendatakse põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

14. ÕPILASPILET
Õpilase (piiratud teovõimega õpilase puhul tema vanema) taotlusel väljastatakse õppurile tasuta õpilaspilet vastavalt HTM-i määrusele „Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm“.