1. Kooli teenetemärgi omistamise korra eesmärk

Käesoleva korraga nähakse ette teenetemärk, sätestatakse tema taotlemise, andmise ja kätteandmise korra alused.

2. Teenetemärgi pilt ja kirjeldus

Teenetemärgil on kujutatud tammepuud, mille võra ülemises osas on avatud raamat ja allosas tekst „Kuusalu kool teenete märk“.

3. Teenetemärgi andmine

 (1) Teenetemärk antakse koolile osutatud teenete eest kooskõlas käesoleva korraga ja õpetajatele pedagoogiliste teenete tunnustamiseks.

 (2) Teenetemärgi korraline andmine toimub üks kord aastas - 17. oktoobril kooli aastapäeva tähistamiseks peetaval aktusel.

4. Teenetemärgi komisjon

 (1) Teenetemärgi komisjon vaatab läbi taotlused ja teeb otsuse teenetemärgi andmise kohta, korraldab teenetemärgiga autasustatute nimekirjade pidamist, teenetemärgi ja selle juurde kuuluva tunnistuse valmistamist, üle andmata jäänud teenetemärkide arvestust ja hoidmist, teenetemärgi raamatu täitmist.

 (2) Teenetemärgi komisjoni esimees on huvijuht.

 (3) Teenetemärgi komisjoni koosseisu kinnitab direktor.

5. Teenetemärgi taotlemine

 (1) Taotlus teenetemärgi andmiseks esitatakse teenetemärgi komisjonile teenetemärgi andmise aasta 1. oktoobriks.

 (2) Taotluse teenetemärgi andmiseks võivad teenetemärgi komisjonile esitada:

  1) kooli hoolekogu esimees;

  2) juhtkond;

  3) ainesektsiooni esimees;

  4) õpilasesindus.

(3) Igaühel on õigus teha käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud isikutele ettepanekuid esitada vastavalt nende pädevusele taotlus teenetemärgi andmiseks.

(4)Teenetemärgi andmise taotluse vormi kinnitab direktor.

6. Taotluse läbivaatamine

 (1) Teenetemärgi komisjon registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud taotlused.

 (2) Teenetemärgi komisjonil on õigus jätta tähtaja rikkumisega esitatud taotlus läbi vaatamata. Taotluse esitajale tuleb sellest teatada. Vormistuspuuduste kõrvaldamiseks määrab komisjon tähtaja ning võtab puuduste kõrvaldamise järel taotluse läbivaatamisele.

 (3) Teenetemärgi komisjon teeb otsuse teenetemärgi andmise kohta 10. oktoobriks.

 (4) Taotluse läbivaatamise järel otsustab teenetemärgi komisjon, kas ta nõustub sellega. Mittenõustumisotsust tuleb põhjendada.

  (5) Komisjoni otsuse kinnitab direktor oma käskkirjaga.

7. Teenetemärgi tunnistus

 (1) Teenetemärgi juurde kuuluva tunnistuse vormi kinnitab direktor.

 (2) Tunnistusele kirjutavad alla direktor ja teenetemärgi komisjoni esimees.

8.Teenetemärgi kätteandmine

 (1) Teenetemärgi koos tunnistusega  annab autasustatavale pidulikult kätte direktor või tema määratud isik.

 (2) Teenetemärk antakse kätte 17. oktoobril Kuusalu Keskkooli aastapäeva tähistamiseks peetaval aktusel.

 (3) Teenetemärgi kätteandmise kohta tehakse märge teenetemärgi raamatusse.

Teenetemärgi taotluse vorm