Materjalid Internetis

1. Eesti keele käsiraamat Mati Erelti, Tiiu Erelti ning Kristiina Rossi teostuses ja tiigrihüppe toel valminud eesti keele käsiraamat. Põhjalikku käsitlust leiavad järgmised teemad: sissejuhatus eesti keele ajalukku, ortograafia (kokku- ja lahkukirjutamine, lühendamine, numbrite kirjutamine, kirjavahemärgid), morfoloogia, sõnamoodustus, süntaks, leksikoloogia. Käsiraamat

2. Võrguentsüklopeedia Estonica on Eesti Instituudi poolt loodud ja täiendatav Eesti-teemaline võrguväljaanne, mille sihiks on anda terviklik ja süstemaatiline ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuurist, ajaloost, loodusest, haridusest, teadusest, riiklikust korraldusest ja majandusest ning nende valdkondade vahelistest seostest. Estonica

3. Eesti keele ortograafiakursus - saab rakendada gümnaasiumis ühe või kahe kursuse ulatuses. Eesti õigekiri

4. BERTA - interaktiivne rahvakalender: andmebaas tähtpäevadest. Kokku hõlmab see esialgu ligikaudu 30 tähtpäeva. Eraldi eesmärgiks on materjali kergestimõistetav ja selge esitus. BERTA

5. Eesti kirjanduslugu tekstides 1924-1925 on interaktiivne kirjandus- ja kultuuriloo arhiiv, mis sisaldab originaalseid allikmaterjale 1920. aastate eesti kunsti, kirjanduse ja kriitika kohta. Õppeprogrammina on ERNI mõeldud gümnaasiumi-astme emakeele tundide läbiviimiseks.
ERNI

6. Eesti Kirjandusmuuseumi kodulehekülg - Kirmus

7. Kirjandus- ja muusikaajakirja "et" võrguversioon - et"

8. – keeleweb eesti keele sõnastikud,nt õigekeelsussõnaraamat, võõrsõnastik, antonüümide, sünonüümide, fraseologismide sõnastik; jm Keelevara

9. Eesti suurte raamatukogude ühine kataloog, kust on võimalik otsida infot neis raamatukogudes leiduvate teavikute kohta - http://ester.nlib.ee

10. Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse koduleheküljel saate muuhulgas avaldada arvamust loetud raamatute kohta – vt.foorum http://www.eltk.ee

11. Saad lugeda eesti kirjandust Kirjanikekodu