Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Õiguskantsleri Kantselei ja Eesti Noorteühenduste Liiduga on avaldanud haridusasutuste neutraalsuse tagamise põhimõtted kohaliku omavalitsuse valimiste eel ja ajal. Tänavu saavad esmakordselt valimistest osa võtta ka 16 ja 17aastased noored. Alaealistele valimisõiguse andmine eeldab kooli suuremat valmisolekut tegeleda valimiste ja poliitilise agitatsiooni küsimustega, et tagada haridusasutuste õppetöö ja kasvatustegevuse neutraalsus.
Kuusalu keskkool on neutraalne haridusasutus, kus ei ole lubatud propageerida ühegi erakonna, valimisliidu või üksikkandidaadi poliitilist maailmavaadet. Kool tagab õpilastele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele turvalise poliitiliselt neutraalse ja reklaamivaba õppekeskkonna.

Valimistega seonduva teabe (sh reklaami) levitamine koolis ja kooli meediakanalites on keelatud, samuti ei jagata koolis valimistega seotud reklaamkingitusi.
Kool võib ühiskonnaõpetuse tundides käsitleda valimiste protsessiga seonduvat, ent teeb seda neutraalselt ja kooskõlas gümnaasiumi riikliku õppekavaga.
Koolis ei korraldata ühelgi juhul valimisteemalisi kohtumisi üksikute või üht nimekirja esindavate valimiskandidaatidega.
Valimiskandidaadist õpilane või töötaja peab oma õppe- või tööalases tegevuses järgima kõiki valimisperioodi teabelevi hea tava põhimõtteid. Valimiskandidaadina on kooli õpilasel ja töötajal keelatud koolis läbi viia valimiskampaaniat või sellele kaudselt viitavaid tegevusi.
Valimisperioodi teabelevi hea tava kehtib kogu kooli territooriumil.
Kooli juhtkond hindab valimistega seotud teabelevi koolis ning vajadusel võtab ühiselt vastu seda puudutavaid otsuseid. Ka erijuhtumid lahendab kooli juhtkond.

Tutvu põhimõtetega lähemalt:
https://www.hm.ee/sites/default/files/kool_ja_valimised_pohimotted.pdf

Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitus:
https://www.hm.ee/et/uudised/haridusasutused-peavad-jaama-poliitiliselt-neutraalseks

Info noorte valimisvalvurite kohta:
http://www.enl.ee/et/noored-valimisvalvurid