2016-2017. õppeaasta üldtööplaan MS Wordi dokumendina: ftype_doc Üldtööplaan
Klassivälised üritused 2016/2017. õ-a: vt MS Exceli tabelina: ftype_xls Üritused

Väljavõte üldtööplaanist:

Kuusalu Keskkooli üldtööplaanis määratletakse kooli õppeaasta tegevuskava lähtudes arengukavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Üldtööplaanis konkretiseeritakse igas alalõigus kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, sihtgrupid, vastutajad ja tähtajad.

ÜLDEESMÄRGID

Õppetöö

-  Vabariiklike tasemetööde keskmine on võrdne vähemalt vabariigi keskmise tulemusega

-  Põhikooli lõpueksamite ja gümnaasiumi riigieksamite keskmine hinne on võrdne vähemalt vabariigi keskmise tulemusega

-   Erinevates rahvusvahelistes projektides osalemine

-   Õpilaste digipädevuse arendamine

Töö hariduslike erivajadustega õpilastega

-    Töö andekate õpilastega (aineringid, tasemerühmad)

-    Õpiabi saavate õpilaste edasijõudmine kõikides õppeainetes on vähemalt rahuldav

-    Individuaalsete õppekavade arendamine

-    Osalemine KiVa projektis

Koolikohustuse täitmise tagamine

-      Puudumiste ennetamine

-      Täpne reageerimine kõikidele hilinemistele ja puudumistele

-      Õpilased ja õpetajad on kursis kooli kodukorraga

Kasvatustöö – märkamine, hoolimine, tänulikkus

-     Pöörata rohkem tähelepanu suhetele klassis

-     Pöörata rohkem tähelepanu korrektsele suhtlemisele

-     Viisaka kõnepruugi järgimine

-     Tervislike eluviiside järgimine

-      Tegutsemine kooli põhiväärtuste vaimus

-      Ettevalmistus Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks