Prindi
Kategooria: Juhendid
ftype_doc Eneseanalüüsi küsimused

ENESEANALÜÜSI KÜSIMUSTIK

TÖÖ. MOTIVATSIOON
Kuidas õppeaasta on läinud?
Iseloomusta ennast kui õpetajat ja anna hinnang oma tööle!
Millised on Sinu tugevad ja nõrgad küljed õpetajana?
Hinda ainekava täitmist ja oma töökava efektiivsust?
Kas koolis peaks olema ühtne töökava struktuur?
Mis Sulle meeldib Sinu töös?
Mida tahad oma töös muuta? Kuidas?
Mis võtab Su tööisu ära?

KOOLITUSVAJADUS
Millistes oma ainega seotud küsimustes vajad täiendust?
Millistes kasvatustööga seotud valdkondades vajad arendamist?
Kas ja kuidas oleksid ise valmis kaasa aitama kooli õpetajate täiendkoolitusele?

ÕPETAMISFILOSOOFIA
Mida Sa pead oluliseks õpilastega suhtlemisel?
Mida Sa pead oluliseks oma aine õpetamisel?
Nimeta oma enamkasutatavaid õppemeetodeid ja hinda nende kasutamise efektiivsust.
Tutvusta oma aine hindamispõhimõtete spetsiifikat.

HINNANG KOOLI JUHTIMISELE
Millega Sa meie koolis rahul oled?
Mida Sa tahaksid muuta?
Kuidas hindad kooli juhtimist?

KOOSTÖÖ
Kuidas hindad oma koostööd kolleegidega?
Kuidas teed koostööd lastevanematega?
Kuidas hindad infovahetust koolis?

KLASSIJUHATAJATÖÖ
Millised on Sinu eesmärgid klassijuhatajana?
Hinnang klassi arengule (millised muutused on aasta jooksul toimunud: õppeedukus, käitumine, probleemsed õpilased, kasutatud abinõud, töö edukate õpilastega)
Millised on Sinu kavatsused klassijuhatajatöös järgmiseks õppeaastaks?

MUU
Mida soovid veel lisada?