Õiguskantsler Indrek Teder edastas teadmiseks, kasutamiseks ja levitamiseks juhendi, mis käsitleb abivajavast lapsest teatamise ja andmekaitse kokkupuutepunkte.

Juhend on suunatud lastega iga päev töötavatele spetsialistidele – haridus-, sotsiaal-, meditsiini- ja politseitöötajatele – aitamaks neil täita seadusest tulenevaid kohustusi lapse abivajadusest teatamisel ja abistamisel, järgides samas isikuandmete kaitse põhimõtteid.

Juhendiga soovin julgustada igaühte abivajavast lapsest teada andma. Loodan samuti, et juhend annab kindlustunnet, et lapse abivajadusega seotud isikuandmeid võib valla- või linnavalitsusele ja politseile edastada ka lapse ja/või tema seadusliku esindaja nõusolekuta. Just neil haldusorganitel on seadusest tulenevalt avalik ülesanne abistada ja kaitsta last ning seega õigus töödelda isikuandmeid, mis puudutavad lapse abivajadust.

Koostatud juhend valmis koostöös Andmekaitse Inspektsiooni, sotsiaaltöö, politsei, tervishoiu ja hariduse valdkonna spetsialistide ning laste õiguste eest seisvate kodanikuühenduste esindajatega. 

Lisa: Juhend 19 lehel 1 eks  (.pdf-tüüpi fail) ava